Circulaire producten | Happy Cups brandstore | Duurzaam PHA plastic | Snelle levering in Nederland | Unieke producten

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Happy Cups BV 

 

 

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Happy Cups BV (“Happy Cups”). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten van Happy Cups met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie. Door aanvaarding van een Offerte accepteert de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

 

Algemene Voorwaarden: 

Deze algemene voorwaarden inclusief bijlagen, zoals geldend van tijd tot tijd, en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

Diensten:  

De diensten die Happy Cups direct of indirect verleent met betrekking tot productie en levering van bekers en aanverwante diensten, zoals nader omschreven in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.  

 

Klant:  

Iedere persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die Producten en/of Diensten afneemt van Happy Cups, of anderszins met Happy Cups een Overeenkomst sluit, mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening Diensten worden verricht.  

 

Happy Cups: 

Happy Cups, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80515525 en kantoorhoudende aan Ploeggang 6a, 8431NG te Oosterwolde.  

 

Offerte:  

De offerte die Happy Cups aan de Klant uitbrengt voor de levering van Producten en/of Diensten.  

 

Overeenkomst:  

De overeenkomst tussen Happy Cups en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de overeengekomen Offerte (indien verstrekt), de daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden.   

 

Prijs: 

De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Happy Cups verschuldigd is, zoals vermeld in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.   

 

Producten: 

De Happy Cups, alsmede alle andere componenten en materialen die onderdeel zijn van de herbruikbare biocups. Hieronder vallen de verschillende festival, longdrink en drink bekers, de geschenkverpakkingen, de verzamelbakken, nader omschreven in een Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.  

 1. Happy Cups streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van overeenkomsten met Happy Cups aan de Klant ter hand te stellen. Indien terhandstelling niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de Klant bij Happy Cups om een kopie vragen. Op verzoek van de Klant zal Happy Cups de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden. Het niet ter hand stellen van de Algemene Voorwaarden geeft nimmer recht tot ontbinden van de Overeenkomst.  
 1. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in een Offerte of een Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Offerte of de Overeenkomst.  

 

Artikel 2 – OFFERTE EN OVEREENKOMST  

 1. Een offerte is vier weken geldig vanaf de datum van verzending aan de Klant, tenzij een andere termijn in de Offerte staat vermeld. Tot aan het moment dat een Offerte door de Klant is aanvaard, heeft Happy Cups het recht de Offerte in te trekken of te wijzigen.  
 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door de Klant. Aanvaarding geschiedt door het schriftelijk ondertekenen van de Offerte of de Overeenkomst. 

 

 

Artikel 3 – LEVERING  

 1. Happy Cups is slechts tot levering verplicht nadat zij een Overeenkomst of Offerte heeft getekend. 
 1. Happy Cups streeft ernaar de Producten en/of Diensten binnen zoals in de Offerte en/of de Overeenkomst aangegeven tijd te leveren, tenzij anders wordt overeengekomen. Deze termijn en overige in de Overeenkomst genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. De overeengekomen termijnen in aanbiedingen, opdracht-bevestigingen en anderzijds worden niet als bindend voor Happy Cups beschouwd. Levering van Producten kan in gedeelten plaatsvinden.  
 1. Indien een  wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast.  
 1. Indien noodzakelijk, door onvoorzienbare omstandigheden is Happy Cups vrij om de levering van de Producten volledig op te schorten.  
 1. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak ook zal de Klant geen recht geven op enigerlei schadevergoeding. 
 1. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode (afgesproken in artikel 3.3) gedurende welke Happy Cups door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen en/of dat vertraging in de levering optreedt doordat levering bij Klant niet kan plaatsvinden door omstandigheden die aan de Klant toegerekend kunnen worden. 
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering. Levering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de Overeenkomst of op de wijze zoals nadien overeengekomen tussen de Klant en Happy Cups. 
 1. Producten die Happy Cups in opdracht van de Klant produceert, dienen ten alle tijden door de Klant afgenomen te worden.  
 1. De Producten van Happy Cups dienen uitsluitend ingezet te worden voor gebruik waarvoor ze zijn afgenomen.  

 

Artikel 4 – PRODUCTEN 

 1. De herbruikbare bekers van Happy Cups zijn natuurproducten doordat ze gemaakt worden van de bioplastic PHA. Hierdoor kunnen de bekers per stuk verschillen van kleur.  
 1. Happy Cups zijn lichtgevoelig voor uv-straling. Bij blootstelling aan uv-licht kan verkleuring ontstaan.  
 1. Happy Cups is  nimmer verantwoordelijk te stellen voor veranderingen die de herbruikbare cups kunnen ondergaan.  
 1. PHA is biodegradeerbaar onder natuurlijke omstandigheden. De bioplastic is afbreekbaar in de grond en oplosbaar in zoet en zout water. De afbreektijd is afhankelijk en zijn onderhevig van verschillende factoren in een natuurlijke omgeving.  
 1. Happy Cups is nimmer verantwoordelijk te stellen voor het niet realiseren van beoogde afbreektijden.  

 

Artikel 4 – RETOURNERING 

 1. De Klant streeft ernaar om alle Producten die gehuurd zijn van Happy Cups te retourneren aan Happy Cups mits anders is afgesproken. Voor niet geretourneerde Producten wordt de verkoopprijs gecombineerd met de verhuurprijs van desbetreffende artikel in rekening gebracht aan de Klant.  
 1. Producten die verhuurd zijn door Happy Cups aan de Klant worden bij retournering door Happy Cups handmatig beoordeeld op resterende kwaliteit. Indien onvoldoende resterende kwaliteit van de Producten geconstateerd wordt, wordt de verkoopprijs gecombineerd met de verhuurprijs van desbetreffende artikel aan de Klant in rekening gebracht.  
 1. De handmatige kwaliteitsbeoordeling door Happy Cups van de geretourneerde Producten is ten alle tijden doorslaggevend. De beoordeling kan nimmer door de Klant in twijfel worden getrokken.  
 1. Indien de Klant het oneens is met het resultaat van de handmatige kwaliteitsbeoordeling van Happy Cups, geeft dit de Klant niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten of niet na te komen.  

 

 

Artikel 5 – RECYCLING 

 1. Producten van andere producenten en/of leveranciers die geretourneerd worden aan Happy Cups zullen nimmer worden gerecycled, mits anders is afgesproken.  
 1. Happy Cups streeft ten alle tijden naar het volledig recyclen van de geretourneerde Producten. 
 1. Happy Cups beoordeeld aan de hand van handmatige sortering de kwaliteit van de geretourneerde Producten. Na beoordeling wordt bepaald op welke wijze de Producten verwerkt zullen worden. De handmatige kwaliteitsbeoordeling kan resulteren in constatering dat Producten niet gerecycled kunnen worden.  
 1. Happy Cups is nimmer verantwoordelijk te stellen voor het niet recyclen van geretourneerde Producten. 

 

 

Artikel 6 – PRIJZEN 

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven.  
 1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend. 
 1. De Klant is aan Happy Cups de Prijs verschuldigd zoals aangegeven in de Overeenkomst. Fouten in de prijsopgave, zoals onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Happy Cups worden gecorrigeerd via een door Happy Cups geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk. 
 1. Tenzij anders overeenkomen, is de Prijs door de Klant verschuldigd, in een termijn worden betaald, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. 
 1. Alle prijzen zijn, tenzij het tegendeel uit de factuur dan wel de Overeenkomst blijkt, exclusief BTW en in Euro’s (€) uitgedrukt. 
 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Happy Cups ten alle tijden gerechtigd deze in de Prijs aan de Klant door te berekenen. 

  

 

Artikel 7 – BETALING 

 1. De Klant is verplicht om de vordering binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op het bedrag der vordering enig bedrag wegens een door hem gestalde tegenvordering in mindering te brengen.  
 1. Iedere betaling die wordt ontvangen wordt geacht te strekken tot betaling op de langst openstaande rekeningnota. Indien de Klant weigert de bestelde Producten en/of Diensten, dan wel de bewerkte goederen dan wel hetgeen waartoe hij opdracht heeft gegeven te aanvaarden, is hij nochtans de koopprijs in zijn geheel verschuldigd.  
 1. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Happy Cups onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.  
 1. Indien Happy Cups bij niet of niet tijdige betaling door de Klant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan geheel voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering, te verhogen met de BTW, en voorts met een minimum van € 75,00 zolang Happy Cups zelf met de invordering doende is, en de buitengerechtelijke kosten worden voorts gefixeerd op 20% van de vordering, te verhogen met de BTW en als minimum € 150,00, indien de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder en/of advocaat. Onder vordering wordt hier verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen, een en ander vermeerderd met de overeengekomen contractuele rente. 
 1. Het indienen van reclames betreffende Producten en/of Diensten en facturen geeft de Klant geen recht om betaling van het verschuldigde of een deel daarvan achterwege te laten. Happy Cups is bevoegd alle verdere leveranties aan de Klant op te schorten, indien deze zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voortvloeiende dan wel uit een andere overeenkomst met Happy Cups voortvloeiende, niet nakomt. 
 1. Indien de Klant geen gevolg geeft aan een ingebrekestelling binnen een termijn van twee (2) weken, is Happy Cups bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Onverminderd het voorgaande wordt de Overeenkomst eveneens ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling met een termijn van een week noodzakelijk is, op het tijdstip waarop de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling is aangevraagd of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of deze daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.  

 

Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN GEBRUIK  

 1. De door Happy Cups aan de Klant geleverde Producten en/of diensten blijven eigendom van Happy Cups, zolang de Klant niet al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen. 
 1. Zolang de eigendom van enig Product en/of Dienst niet op de Klant is overgegaan, mag deze het product niet (i) verpanden, (ii) niet tot zekerheid overdragen en/of aan derden enig ander recht verlenen.  
 1. De Klant dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Happy Cups veilig te stellen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Happy Cups onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 1. De Klant is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Happy Cups geleverde Producten te beschikken. De door Happy Cups geleverde Producten mogen niet door de Klant worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 1. De Klant verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te van deze verzekering op eerste verzoek aan Happy Cups ter inzage te geven.  
 1. Voor het geval Happy Cups haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Happy Cups en door Happy Cups aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Happy Cups zich bevinden en deze terug te nemen. 

 

 

 

  

 

Artikel 9 – RECLAMES EN SCHADEVERGOEDING  

 1. De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de doorgegeven informatie. 
 1. Indien de Klant de geleverde Producten c.q. bewerkte goederen na beproeving afkeurt, moet hij Happy Cups hiervan binnen acht (8) dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk in kennis stellen, daar anders Happy Cups geen enkele aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van het geleverde. Indien de Producten worden afgekeurd, blijven deze eigendom van Happy Cups. Happy Cups staat vrij in het gebruik en eventuele verkoop van afgekeurde Producten. 
 1. Voor alle (directe en indirecte) schade en gevolgschade geleden door de Klant en/of haar afnemers, zoals gemiste commerciële kansen, reputatieschade of schade veroorzaakt door de Producten en Diensten is Happy Cups, gevolge van niet-nakoming van haar verplichtingen, niet aansprakelijk. 
 1. De Klant vrijwaart Happy Cups tegen alle eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens de Klant op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook. 
 1. Iedere aansprakelijkheid van Happy Cups is beperkt vervanging van het geleverde, waartoe opdracht was gegeven, een en ander ter beoordeling van Happy Cups. 
 1. Happy Cups is niet aansprakelijk voor schade die bij de Overeenkomst is ontstaan te gevolge van hulppersonen, gebruikte zaken, materialen en instructies, die door de Klant zijn aangegeven, ingeschakeld, ter beschikking zijn gesteld of gegeven en die voor de uitvoering van de Overeenkomst niet geschikt blijken te zijn. 
 1. Happy Cups is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storm, hagel of ander van buiten komend onheil.  
 1. Happy Cups is niet aansprakelijk voor afwijkingen welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het betreffende Product valt. 
 1. Door de biologische aspecten van Happy Cups, zijn Happy Cups natuurproducten. Dit kan ten alle tijden verschil in o.a. kwaliteit en kleur van de Producten betekenen. Deze verschillen is de Klant van op de hoogte en de Klant accepteert dit verschil.  
 1. Happy Cups is nimmer verplicht tot schadevergoeding aan de Klant voortkomend uit kwaliteitsverschil van de Producten.   
 1. Reclames geven de Klant niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten of niet na te komen. 
 1. Indien de reclame gegrond is, zal Happy Cups, te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde Producten, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde Producten gratis vervangen, tegen terug levering van de oorspronkelijke geleverde Producten. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten en/of hetgeen waartoe hij Happy Cups opdracht gegeven heeft. 
 1. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. 
 1. Happy Cups is nimmer verplicht tot verdere schadevergoeding of tot vergoeding van indirecte zaken. 
 1. De Klant is jegens Happy Cups aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de Producten voor de in Artikel 8 bedoelde eigendomsovergang. 
 1. Bij het van de Producten, is Happy Cups door de Klant niet aansprakelijk te stellen voor opgelopen schade.  
 1. De Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid, alvorens op zijn beurt tot uitlevering van de goederen aan derden over te gaan, voor de controle van de geleverde Producten. 

  

 

 

Artikel 10 – OVERMACHT  

 1. Van overmacht aan de zijde van Happy Cups is sprake indien Happy Cups na het sluiten van de Overeenkomst tijdelijk of geheel verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, molest, schade, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetti
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »